Loading...

لیست سوالات متداول


یک موسسه با چندین حساب کاربری

در صورت این که محرز شود که یک موسسه با چندین حساب کاربری در حال فعالیت است تمامی حساب های آن موسسه مسدود خواهد شد

پولشویی

در صورت این که محرز شود که یک موسسه در فعالیت های مرتبط با سامانه مرتکب پولشویی گشته حساب آن موسسه مسدود خواهد شد و مراتب به مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد